Informace o zpracování osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


poskytované v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen "Nařízení GDPR")

Veterinární  ošetřovna ( MVDr.Simona Petrová, IČO 60082887
)tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým
zákazníkům - fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení
subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu
Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a
poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr.Simona
Petrová, sídlem F.Šrámka 129,Písek, IČO60082887.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Ve veterinární ošetřovně jsou osobní
údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

a.      
potřebujeme
osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče
- pro možnost
efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a
informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod.,
potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud
jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka
a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme
v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv
veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

b.     
zpracování
osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava
- protože jsme povinni vést dokumentaci
o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele
ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení a  bydliště  protože nám právní úprava ukládá předávat osobní
údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu
, jsou tyto údaje o chovateli,
pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních
lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně
vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí
účetních a daňových dokladů
apod.;

c.      
zákazník se
zpracováním souhlasí
- v případě, že nám k tomu zákazník udělí
souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů -souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní
co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej
kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je
zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy
odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme
povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu
poskytnout.

3/ SOUHLAS SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ /
Pokud veterinární klinika zpracovává osobní
údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi
požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník
poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli
sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto
osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat
k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů
zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se
zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka
ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární
péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/
Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje
poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel
je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka
v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i
za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k
očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti
zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a
kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších
nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ /
Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu
nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu
zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a
zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje
uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě
v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je
poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat
i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po
dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ /
Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím
osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT
služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností ošetřovny stanovených jí
obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků
a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě
je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující
zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování
osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy
pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním
údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným
zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo
požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za
podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů
k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník
má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení
zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva
a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností
v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že
poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí
zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o
opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení
budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od
obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet
k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a
4 Nařízení.